جملات عاشقانه انگلیسی ترجمه فارسی

جملات فوق العاده زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

31819829435535082683 جملات عاشقانه انگلیسی ترجمه فارسی

No man is worth your tears, and when you find the man who is, he’ll nevermake you cry.

هیچ مردی ارزش اشکهایت را ندارد و اگر روزی مردی را پیدا کردی که ارزش اشکهایت را داشت، او هیچوقت باعث اشک ریختنت نمی شود

Anonymous

ادامه مطلب

icon برچسب ها: