http://akhmo.roozkala.net/upload/uc_1794.gif

مکالمه درسی انگلیسی راهنمایی

مکالمه درسی
درس خواندن – امتحان دادن-قبول یا رد شدن
خیلی درس برای خواندن دارم i have a lot of studies
او خیلی درس خوان است he’s very studious
قصد دارم در خارج ادامه تحصیل دهم i’m going to cotinue my studies abroad
چه روزی امتحان داریم؟ when is our exam
فردا امتحان داریم we have an exam tomorrow
واژه exam به معنی آزمون کتبی یا شفاهی و یا عملی میباشد وبر مبنای آن مدرک قبولی اعطا میشود. واژه test به معنای نوعی آزمون است که علاوه بر آزمون اصلی و یا گاهی به جای آن داده می شود تا مشخص شود دانشجویان چه مقدار یاد گرفتند واژه quiz به معنای نوع آزمون غیر رسمی و کوتاه است که ممکن است در طول ترم چندین بار داده شود.
هفته پیش امتحان پایان ترم ( نهایی) دادیم we took our exam last week
در زبان انگلیسی برای امتحان دادن ( توسط شاگرد ) از take an exam و یا معادل های آن
do/sit an exam استفاده میشود.
دیروز امتحان دادیم we took /did/sat an exam yesterday
برای امتحان گرفتن ( توسط معلم ) از give an exam استفاده میشود.
دیروز معلممان از ما امتحان گرفت our teacher gave us an exam yesterday
در امتحان قبول/ رد شدم i passed/ failed my exam
دیروز کارنامه ام را گرفتم i got my report card yesterday
ترم قبل شاگرد اول ( ممتاز) شدم i was the top studet last term
امتحانت/ مصاحبه ات چطور بود؟ ؟ how did you exam/ interview…go
امتحانم خوب شد/ خوب دادم i did well in my exam
امتحانم را خراب کردم i did badly in my exam
بالاخره موفق شدم امتحان را قبول شدم i finally managed to pass the exam
چیزی نمانده بود که در امتحان رد شوم i almost/nearly failed my exam
در امتحان میان ترم نمره خیلی پایین گرفتم i got a very low mark in my mid-term test
نمره قبولی چند است ؟ what’s the passing mark
امتحان شفاهی است یا کتبی ؟ will the exam be oral or written
ورقه های امتحانی ما را تصحیح کرده اید؟ have you correted our exam papers
برای این امتحان چقد وقت داریم؟ how much time do we have for this exam
ببخشید چقدر وقت باقی مانده است؟ excuse me. how much time is left please
در کلاسم پیشرفت زیادی/ خوبی دارم i’m making a lot of / good progress in my class
آنقدر که باید درس نمیخوانم i dont study / i’m not studying as hard as i should
از کلاس عقب هستم i’m behind the class in my studies

 

==>> ادامه مطلب مکالمه درسی انگلیسی راهنمایی . . .

 

برچسب ها :