http://akhmo.roozkala.net/upload/uc_1794.gif

چگونه انسان موفقی باشیم؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

چگونه انسان موفقی باشیم؟Reviewed by Saeed13 on Nov 16Rating:

چگونه انسان موفقی باشیم؟

اکثر اندیشمندان تلاش نمودند تعریف جامع و کاملی از موفقیت ارائه دهند.تا مورد استفاده هنگان قرار گیرد، اما شمار فراوان این تعاریف خود موجب گردیده است که تا بحال به توصیف دقیق و مشخصی از این کلمه در دست نباشد و در واقع ندانین که اصولا موفقیت چیست و ما دستیابی به چه چیزهایی را موفقیت می نانیم.

یکی از دلایل عمده ی تعدد تعاریف موفقیت، برداشت های گوناگونی بوده که از این مفهوم شده است.بسا افرادی که به دلیل دستیابی به خواسته هایشان، خودرا موفق و کامیاب می پندارند، اما این موفقیت از نظر دیگران چندان ارزش و اعتباری ندارد و یا افرادی هستند که احساس می کنند، موفق شده اند ولی وقتی واقعا در آن تفکر می کنند، می بینند پدیده ی فوق واقعا ، آن موفقیتی که فکر می کردند نیست، بنابراین موفقیت امری نسبی بوده و هرگز تعریف واحدی به خود نمی پذیرد.

» آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است.«                                                                                                              آلفرد اوستن

در نظر اکثریت مردم فرد موفق کسی است که به آرزوهای خود رسیده و در درون، احساس رضایت خاطر دارد، که این خود حاصل تلاش و کوشش مداوم در زندگی می باشد.البته این را هم باید دانست که هیچ کس واقعا موفق نیست مگر آنکه خوشبخت باشد و خوشبخت کسی است که کاری مفید و با ارزش انجام دهد.

می توان گفت موفقیت به مفهوم برخورداری از بسیاری مواهب است، از جمله : رفاه نسبی در زندگی، کسب احترام، بزرگی و عزت در محیط کار و در عرصه ی اجتماع، رهایی از نگرانی، سرخوردگی و شکست.موفقیت یا کامیابی هدف زندگی است، هر انسانی خواهان موفقیت بوده و طالب بهترین چیزهایی می باشد که از روزگار می تواند بدست آورد.نخستین و بهترین ایستگاه آن است که از هم اکنون در شمار افراد منتخبی قرار دهید که می خواهند از روزگار کام ستانند.

موفقیت، جریان مداومی است که ضمن آن مشتاق و آرزومند توفق های بیشتری هستیم و در واقع راه موفقیت همیشه در دست ساختن است.

موفقیت پیش زفتن در مسیر است، نه به نقطه ی پایان رسیدن.

اختصاصی بکسیها

امکان ارسال نظر وجود ندارد